Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) – stosownie do Uchwały Nr XXV/173/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa w granicach administracyjnych gminy Laskowa określonych na załączniku graficznym do uchwały, w tym dla terenów nieruchomości położonych w miejscowościach: Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Krosna, Strzeszyce, Żmiąca, Sechna, Ujanowice, Kobyłczyna,


ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Laskowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 04.08.2021 r. do 26.08.2021 r. w godz. od 07.30 do 15.30

w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa,

34-602 Laskowa 643, woj. małopolskie

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. projekcie

odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa

w dniu 25.08.2021 r. o godz. 11.00.


Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.:Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o ww. dokumentach.


Uwagi do projektu zmiany Studium - zgodnie z art. 11 pkt 8 w/w ustawy oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.:Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741), - w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@laskowa.pl - do Wójta Gminy Laskowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2021 r.


Klauzula informacyjna RODO:

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Laskowa (Laskowa 643, 34-602 Laskowa, telefon kontaktowy: 18 330 02 10).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodolaskowa@gmail.com.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/uglaskowa w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora.

Pliki do pobrania