Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zadania publicznego pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Skansenu na Jędrzejkówce

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Skansenu na Jędrzejkówce” przez Fundację Nasze Dziedzictwo w Laskowej 34-602 Laskowa 360, na podstawie art. 19austawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 2019 poz.688) zamieszcza się złożoną ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Laskowa, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Laskowa oraz na portalu www.laskowa.pl 

Każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty do dnia 21.10.2020 r. na załączonym formularzu, osobiście w formie pisemnej na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Laskowa 34-602 Laskowa 643 lub drogą elektroniczną na adres gmina@laskowa.pl (skan formularza z podpisem).

Pliki do pobrania