Informujemy, że Gmina Laskowa zrealizowała projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


W ramach projektu zakupionych zostało 26 komputerów przenośnych wraz myszkami oraz oprogramowaniem biurowym, które zostały przekazane do placówek szkolnych z terenu Gminy Laskowa.


Kwota środków kwalifikowanych: 74 187,10 zł

w tym:

- wartość dofinansowania z UE: 63 059,03 zł

- wartość dofinansowania z BP:  11 128,07 zł