Wójt Gminy Laskowa – Piotr Stach informuje, że z dniem 1 marca 2020 r. Gmina Laskowa rozpoczęła realizację projektu pn. „Przedszkola Równych Szans w Gminie Laskowa” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.


Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020. Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego w Laskowej i Ujanowicach oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w tych placówkach.


Głównym celem projektu jest przystosowanie samorządowych, publicznych przedszkoli w Laskowej oraz w Ujanowicach dla osób niepełnosprawnych, upowszechnienie wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych 65 dzieci, w tym niepełnosprawnych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, jak również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 14 nauczycieli wychowania przedszkolnego przy pomocy dodatkowych kursów doskonalących, studiów podyplomowych i szkoleń wraz z doposażeniem oddziałów wychowania przedszkolnego w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.


Dzięki funduszom unijnym realizowany będzie dla dzieci bogaty program zajęć integracyjnych i specjalistycznych, tj.: zajęcia z kodowania i programowania, zajęcia muzyczne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, zajęcia z języka angielskiego jak również specjalistyczne zajęcia logopedyczne i zajęcia z integracji sensorycznej, sensoplastyki i logorytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz trening zastępowania agresji. W ramach projektu przewidziane są również wycieczki edukacyjne, a dla nauczycieli, szkolenia i warsztaty w zakresie m.in. wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych, pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dziećmi niepełnosprawnymi.


Dzięki projektowi powstaną nowoczesne, w pełni wyposażone, sale sensoryczno - terapeutyczne dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Zaplanowano również prace budowlane, w tym m.in. wykonanie: nawierzchni parkingowej z miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych, generalnego remontu toalet oraz placu zabaw na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu zostaną zakupione nowoczesne pomoce i narzędzia dydaktyczne, w tym m.in. zestawy pomocy do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zestawy klocków do robotyki, huśtawka – bocianie gniazdo, karuzela tarczowa i sprzęt interaktywny. Ponadto przedszkola zostaną doposażone w niezbędny sprzęt kuchenny w celu zapewnienia dzieciom pełnowartościowych posiłków przygotowywanych na miejscu.


Okres realizacji: 01.03.2020 – 30.06.2021

Szacowana wartość projektu: 731 920,13 zł

w tym wartość dofinansowania to 622 132,11 zł