Informujemy, że Gmina Laskowa przystąpiła do realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych”, z którego zakupione zostaną komputery przenośne wraz z oprogramowaniem ma na celu wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Laskowa.


W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt za łączną kwotę 74 999,87 zł, który przekazany będzie do szkół podstawowych z terenu Gminy.