25 – lat Samorządu Terytorialnego Gminy Laskowa

1990 - 2015

W tym roku mija 25 lat odrodzenia samorządu terytorialnego. Z tej okazji w dniu 29 września 2015 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Laskowa podsumowująca 25 lat samorządu gminy Laskowa. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Księża pracujący w parafiach gminy Laskowa, Pan Stanisław Pajor Honorowy Obywatel Gminy Laskowa, Pan Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Hodorowicz Senator RP, Pan Mieczysław Uryga Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Pani Jolanta Grzegorzek Radna Rady Powiatu Limanowskiego oraz Radni Rady Gminy Laskowa w latach 1990 – 2015, Sekretarze Gminy Laskowa w latach 1990 – 2015, Pani Krystyna Górka Skarbnik Gminy Laskowa, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, Pracownicy Urzędu Gminy oraz Sołtysi w latach 1990 – 2015. Podczas obrad, Rada Gminy Laskowa podjęła uchwałę w sprawie: uczczenia XXV rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce, następnie dokonano wręczenia listów gratulacyjnych i odznak osobom zasłużonym dla Gminy Laskowa.

Samorząd terytorialny w Polsce ma długą tradycję. Funkcjonował już od połowy XVI wieku i był wiele razy powoływany i likwidowany. Prawdziwie demokratyczny samorząd umożliwia lokalnym społecznościom rozwiązywanie problemów zgodnie z ich potrzebami i jest jednym z tych obszarów, które cieszą się największą akceptacją społeczną.W dniu 8 marca 1990 r. ówczesny Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, która przywracała samorządność w Polsce po 40 latach.

                         

I Kadencja 1990 - 1994

Pierwsze wybory do samorządu terytorialnego odbyły się 27 maja 1990 r. Po wyborach, została utworzona 18 - osobowa Rada Gminy Laskowa, która zastąpiła funkcjonującą w czasach PRL Gminną Radę Narodową. Na inauguracyjnej sesji w dniu 7 czerwca 1990 r. wybrano przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących. Pierwszym przewodniczącym Rady Gminy zostałPan Marian Rosiek, zastępcami Pan Tadeusz Bakalarz i Pan Władysław Paszyński. Na tej sesji również wybrano Pana Adama Załupskiego na Delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego. Sejmik samorządowy w latach 1990-1998 był wspólną reprezentacją wszystkich gmin z terenu województwa. Składał się z delegatów wybranych przez rady gmin spośród radnych. Na II sesji w dniu 20 czerwca 1990 r. Rada Gminy wybrała Wójta Gminy Laskowa w osobie Pani Kazimiery Augustyn, powołała Komisję Inwentaryzacyjną, jako komisję doraźną, której zadaniem była inwentaryzacja mienia gminnego oraz podjęła uchwałę w sprawie ilości i rodzaju stałych komisji Rady Gminy. Ustalono 4 stałe komisje Rady Gminy, tj.: 1) Komisję Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, 2) Komisję Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, 3) Komisję Rolnictwa, 4) Komisję Rewizyjną i Samorządności. W dniu 27 czerwca 1990 r. wybrano Pana Józefa Urygę na zastępcę Wójta. Funkcja ta pełniona była społecznie. Ponadto powołano Panią Krystynę Górka na Skarbnika Gminy, która pełni tę funkcję do tej pory. Poza tym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie pieczęci urzędowej gminy, ustaliła skład osobowy stałych komisji oraz powołała Komisję Statutową – doraźną i powołała w skład stałych komisji Rady Gminy, oprócz Komisji Rewizyjnej, osoby spoza Rady. Na sesji w dniu 3 lipca 1990r. Rada Gminy wybrała Zarząd Gminy, który był organem wykonawczym w gminie do 2002 r. W skład Zarządu Gminy oprócz Wójta i jego zastępcy weszli: Pan Zbigniew Mordarski, Pan Stanisław Ptaszek, Pan Adam Załupski i Pan Walenty Uryga. Na kolejnej sesji w dniu 30 lipca 1990 r. powołano Pana Jerzego Rośka na Sekretarza Gminy oraz uchwalono Tymczasowy Statut Gminy Laskowa. Na następnej sesji 20 września 1990 r. ustalono Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Laskowej. W dniu 30 listopada 1990 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu jednostek pomocniczych w Gminie Laskowa oraz nadaniu im statutów. Jednostkami pomocniczymi zostały sołectwa i osiedle w centrum Laskowej. Potem ta uchwała została zmieniona i jednostkami pomocniczymi zostały same sołectwa. Wybory sołtysów i rad sołeckich odbyły się pod koniec roku. Dnia 30 kwietnia 1991 r. odwołano 2 członków Zarządu Gminy tj. Pana Adama Załupskiego i Pana Walentego Urygę z powodu rezygnacji a powołano Pana Piotra Waligórę i Pana Ignacego Bukowca. Na sesji w dniu 29 czerwca 1993 r. Rada Gminy uchwaliła Statut Gminy Laskowa, jako podstawowy akt prawa miejscowego o charakterze organizacyjno-ustrojowym, który określa „ustrój wewnętrzny” gminy i jednostek pomocniczych, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy. Ustaliła także Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Laskowej. W ciągu całej kadencji Rada Gminy spotkała się na 36 sesjach, podjęła 188 uchwał. Zarząd Gminy spotkał się na 100 posiedzeniach i podjął 43 uchwały.

         

II Kadencja 1994 – 1998

Wybory do II kadencji Rady odbyły się w dniu 19 czerwca 1994 r. Na I sesji w dniu 5 lipca 1994 r. wybrano Pana Stanisława Urygę na Przewodniczącego Rady Gminy oraz Panią Zofię Bukowiec i Pana Michała Pytla na jego zastępców. Ponadto dokonano wyboru Delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego, którym został Pan Józef Król. Na sesji w dniu 25 lipca 1994 r. Rada Gminy wybrała ponownie Panią Kazimierę Augustyn na Wójta Gminy a w dniu 1 sierpnia 1994 r. wybrała Zarząd Gminy w składzie: Pan Krzysztof Jędrzejek, Pan Józef Król, Pani Teresa Ryś, Pan Stanisław Uryga. Na sesji w dniu 16 sierpnia 1994 r. ustalono składy osobowe 4 stałych komisji a w dniu 27 września 1994 r. powołano Komisję Inwentaryzacyjną, jako komisję doraźną oraz powołano w skład stałych komisji osoby spoza Rady. Dnia 28 października 1994 r. wybrano na Zastępcę Wójta Pana Michała Pytla. Wybory sołtysów i rad sołeckich odbyły się w IV kwartale 1994 r. oraz styczniu 1995 r. Z dniem 1 stycznia 1996 r. Gmina Laskowa przejęła z mocy prawa prowadzenie szkół podstawowych, które stało się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Dnia 15 lutego 1996r. uchwalono Statut Gminy Laskowa, zmieniając tym samym ilość zastępców Przewodniczącego Rady Gminy, z dwóch na jednego i w związku z tym odwołano Pana Michała Pytla z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy. Ponadto przyjęto rezygnację członka Zarządu Gminy Pana Stanisława Urygi, w związku z ustawowym zakazem łączenia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy i członka Zarządu. W dniu 15 marca 1996 r. wybrano na członka Zarządu Gminy Pana Józefa Orła. 17 czerwca 1996 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie herbu Gminy Laskowa. Projekt herbu został wyłoniony w drodze konkursu. 15 listopada 1996 r. Rada Gminy uchwaliła nowy Statut Gminy. Dnia 30 grudnia 1997 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Ignacego Bukowca w związku z jego śmiercią. Wybory uzupełniające nie odbyły się, ponieważ do końca kadencji pozostało mniej niż pół roku. Potem kadencja została przedłużona do jesieni. W ciągu całej kadencji Rada Gminy spotkała się na 46 sesjach, podjęła 227 uchwał. Zarząd Gminy spotkał się na 159 posiedzeniach i podjął 104 uchwały.

                       

III Kadencja 1998 - 2002

Wybory do rad gmin na III kadencję 1998 – 2002 odbyły się w dniu 11 października 1998 r. Na sesji inauguracyjnej w dniu 4 listopada 1998 r. dokonano wyboru Pana Krzysztofa Jędrzejka na Przewodniczącego Rady Gminy oraz Pana Władysława Paszyńskiego na zastępcę, wybrano także Wójta Gminy, którym został Pan Marian Hebda. Na następnej sesji w dniu 10 listopada 1998 r. Rada wybrała Pana Jana Liptaka na Zastępcę Wójta oraz pozostałych członków Zarządu Gminy: Panią Zofię Bukowiec, Panią Halinę Kocoń, Pana Mariana Rośka, Pana Piotra Stacha. Na tej sesji również został odwołany z funkcji Sekretarza Gminy Pan Jerzy Rosiek. Na sesji dnia 26 listopada 1998 r. ustalono składy osobowe 4 stałych komisji. W dniu 18 grudnia 1998 r. powołano na Sekretarza Gminy Pana Józefa Zawadę, powołano również Komisję Inwentaryzacyjną, jako komisję doraźną oraz w skład stałych komisji powołano osoby spoza Rady. Ponadto zarządzono wybory sołtysów i rad sołeckich, które odbyły się w styczniu i lutym 1999 r. W trakcie kadencji powołano jeszcze jedną komisję doraźną – Budżetową, która po zmianie Statutu Gminy została komisją stałą. Na sesji w dniu 30.08.1999 r. Rada Gminy podjęła uchwały dotyczące przekształcenia szkół podstawowych 8 klasowych w 6-cio klasowe oraz założenia gimnazjum w Laskowej i w Ujanowicach. W dniu 29 września 2000 r. Rada Gminy stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Jana Liptaka z powodu rezygnacji oraz przyjęła jego rezygnację i zwolniła go z pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta. W wyborach uzupełniających radną została Pani Maria Krzyżak. Z funkcji członka Zarządu Gminy zrezygnowała również Pani Zofia Bukowiec. W dniu 27.10.2000 r. Rada Gminy uchwaliła ponownie Statut Gminy Laskowa, a w dniu 6 listopada 2000 r. dokonała wyboru nowego Zastępcy Wójta Gminy – Pana Jana Stacha oraz wybrała członka Zarządu Gminy Pana Adama Pajora. Rezygnację z członkostwa w Zarządzie Gminy złożył także Pan Piotr Stach, w dniu 30 stycznia 2001r. wybrano nowego członka Zarządu Gminy Panią Marię Krzyżak. Dnia 29 maja 2002 r. Rada Gminy podjęła uchwały o utworzeniu Zespołów Szkół w Laskowej i w Ujanowicach. W ciągu całej kadencji Rada Gminy spotkała się na 52 sesjach, podjęła 264 uchwały. Zarząd Gminy spotkał się na 150 posiedzeniach i podjął 247 uchwał.

           

IV Kadencja 2002 - 2006

Wybory samorządowe na IV kadencję rad gmin odbyły się w dniu 27 października 2002 r. Były to pierwsze wybory, w których oprócz radnych, mieszkańcy w bezpośrednich wyborach wybierali wójta. Zgodnie z ustawą skład Rady uległ zmniejszeniu do 15 osób. Wójtem Gminy został wybrany Pan Marian Hebda. I sesja nowo wybranej Rady Gminy odbyła się w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Krzysztof Jędrzejek a zastępcą – Pan Grzegorz Nowak. Na tej sesji również nowo-wybrany Wójt Gminy złożył ślubowanie, obejmując tym samym urząd wójta. Na sesji 29 listopada 2002 r. ustalono składy osobowe 5 stałych komisji. Od tej kadencji w skład komisji nie mogły wchodzić osoby spoza Rady. Powołano Komisję Inwentaryzacyjną, jako komisję doraźną oraz zarządzono wybory sołtysów i rad sołeckich. Wybory te odbyły się w styczniu i lutym 2003 r. W dniu 20 lutego 2003 r. Rada Gminy uchwaliła Statut Gminy oraz statuty sołectw. Na sesji w dniu 25 kwietnia 2003 r. Rada Gminy stwierdziła wygaśnięcie mandatów dwóch radnych: Pana Adama Przechrzty i Pana Czesława Stanisławczyka. Wybory uzupełniające były wyznaczone na dzień 20 lipca 2003 r. i nie odbyły się, gdyż zarejestrowano po jednym kandydacie w każdym okręgu wyborczym. Gminna Komisja Wyborcza w Laskowej za wybranych radnych uznała zarejestrowanych w tych okręgach kandydatów tj. Pana Stanisława Zelka i Pana Józefa Pajora. W dniu 19 lutego 2004 roku Rada Gminy ustanowiła nowy herb, flagę, banner oraz pieczęć gminy. Są to symbole niepowtarzalne, charakteryzujące naszą kulturę, nawiązujące do tradycji i historii naszej gminy. Projekty tych symboli opracowali heraldycy. W czasie tej kadencji zostały powołane dwie jednostki organizacyjne gminy, tj.

 1. Uchwałą Nr X/73/03 z dnia 6 października 2003 r. został utworzony Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, który działa od dnia 1 stycznia 2004 r.
 2. Uchwałą Nr XXXIX/241/06 z dnia 22.08.2006 r. został utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach, który działa od dnia 1 października 2006 r.

Rada Gminy spotkała się na 40 sesjach, podjęła 248 uchwał. Wójt Gminy w ciągu całej kadencji wydał 587 zarządzeń.

V Kadencja 2006 - 2010

V kadencja rad gmin rozpoczęła się 12 listopada 2006 r. Wójtem Gminy w wyborach bezpośrednich została wybrana Pani Stanisława Niebylska. Pierwsza sesja Rady Gminy Laskowa odbyła się w dniu 24 listopada i 1 grudnia 2006 r., na sesji tej dokonano wyboru Pana Piotra Stacha na Przewodniczącego Rady i Pana Karola Stańdo na zastępcę oraz ustalono składy stałych komisji Rady Gminy. Na tej sesji w dniu 1 grudnia 2006 r. Pani Wójt złożyła ślubowanie obejmując tym samym urząd wójta. Na III sesji w dniu 28 grudnia 2006 r. Rada Gminy stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego – Pana Krzysztofa Jędrzejka, który zrzekł się pełnienia tej funkcji oraz podjęła uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych wsiach. Wybory te odbyły się w lutym 2007 r. Natomiast wybory uzupełniające do Rady Gminy Laskowa odbyły się w dniu 18 marca 2007 r. i na radnego został wybrany Pan Paweł Michura. Na sesji w dniu 4 stycznia 2007 r. odwołano z funkcji Sekretarza Gminy Pana Józefa Zawadę a powołano Pana Wacława Zonia. Na uroczystej sesji, która odbyła się w dniu 18 stycznia 2007 r. została podjęta uchwała w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Laskowa Panu Stanisławowi Pajorowi – Dyrektorowi Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Na XII sesji w dniu 29 czerwca 2007 r. Rada wprowadziła zmiany w Statucie Gminy Laskowa polegające m. in. na zmianie nazw i zakresu działania stałych komisji oraz powołaniu szóstej stałej komisji, tj. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz ustaleniu 2 zastępców Przewodniczącego Rady Gminy. Drugim zastępcą został wybrany Pan Józef Krzyżak. Na sesji w dniu 29 stycznia 2008 r. nadano honorowe obywatelstwo Gminy Laskowa Pani Dorocie Gawryluk – Dziennikarce i Prezenterce Telewizyjnej i Panu Janowi Winterowi – Dyrektorowi Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w MSWiA w Warszawie. W związku ze zmianą ustawy o pracownikach samorządowych z dniem 1 stycznia 2009 r. dotychczasowy stosunek pracy Sekretarza Gminy na podstawie powołania przekształcił się z mocy prawa w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W ciągu całej kadencji Rada Gminy spotkała się na 58 sesjach, na których podjęto 305 uchwał. Wójt Gminy w ciągu całej kadencji wydał 774 zarządzenia.

         

VI Kadencja 2010 - 2014

VI kadencja rad gmin rozpoczęła się 21 listopada 2010 r. W wyborach bezpośrednich ponownie na Wójta Gminy została wybrana Pani Stanisława Niebylska. Pierwsza sesja Rady Gminy Laskowa odbyła się na dwóch posiedzeniach w dniu 2 i 8 grudnia 2010 r., na której dokonano wyboru Przewodniczącego Rady – Pani Ewy Pajor jak i zastępców: Pani Elżbiety Zabrzeńskiej i Pana Grzegorza Jana Grzegorzek. Ustalono składy osobowe stałych komisji Rady i wybrano ich przewodniczących. Ponadto na tej sesji w dniu 8 grudnia 2010 r. Pani Wójt złożyła ślubowanie, obejmując urząd wójta. Na IV sesji w dniu 21 stycznia 2011 r. Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych wsiach. Wybory te odbyły się w lutym 2011 r. W związku z rezygnacją Pana Wacława Zonia z funkcji Sekretarza Gminy, z dniem 1 lutego 2011 r. w ramach awansu zawodowego stanowisko Sekretarza Gminy objął Pan Jan Orzeł. Na VII sesji Rada Gminy powołała Komisję Statutową, jako komisję doraźną, która opracowała projekty statutów sołectw oraz projekt Statutu Gminy Laskowa. Statuty sołectw zostały uchwalone na sesji w dniu 15 lipca 2013 r., a Statut Gminy w dniu 26 sierpnia 2014r.

Ponadto Rada Gminy podjęła rezolucje w sprawie:

 • zachowania odrębności organizacyjnej Sądu Rejonowego w Limanowej;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec dyskryminacji Telewizji Trwam przy przydzielaniu koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji placówki Poczty Polskiej w Laskowej;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji dyspozytorni medycznej w Limanowej;
 • udzielenia poparcia Społecznemu Komitetowi dla inicjatywy nadania Imienia Miłosierdzia Bożego Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej.

W ciągu całej kadencji Rada Gminy spotkała się na 44 sesjach, na których podjęto 305 uchwał. Natomiast Wójt Gminy wydał 1065 zarządzeń.

                 

VII Kadencja 2014 - 2018

Wybory Rady Gminy VII kadencji odbyły się 16 listopada 2014 r. Na Wójta Gminy Laskowa w II turze wyborów bezpośrednich w dniu 30 listopada 2014 r. został wybrany Pan Czesław Stanisławczyk. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady odbyła się w dniu 27 listopada 2014 r. Na tej sesji wybrano Pana Piotra Stacha na Przewodniczącego Rady Gminy oraz Panią Bożenę Szpiech i Pana Michała Kogutowicza na zastępców przewodniczącego. Na drugiej sesji w dniu 8 grudnia 2014 r. Pan Czesław Stanisławczyk złożył ślubowanie obejmując urząd wójta. Ponadto Rada Gminy ustaliła składy osobowe stałych komisji Rady Gminy i dokonała wyboru przewodniczących tych komisji. W dniu 30 stycznia 2015 roku Rada Gminy powołała Komisję Statutową, której zadaniem było opracowanie projektów nowych statutów sołectw. Statuty te zostały uchwalone w dniu 31 marca 2015 r., zmieniona została forma wyboru sołtysów. Wybory sołtysów i rad sołeckich odbyły się w maju br.

Do tej pory Rada Gminy obradowała na XI sesjach, podjęła 87 uchwał. Wójt Gminy wydał 215 zarządzeń.

                     

Władze Gminy Laskowa w latach 1990-2014

I Kadencja 1990 – 1994

Zarząd Gminy Laskowa:

Kazimiera Augustyn – Wójt Gminy
Uryga Józef – Z-ca Wójta

Członkowie Zarządu:

 • Mordarski Zbigniew
 • Ptaszek Stanisław
 • Załupski Adam – do 30.04.1991 r.
 • Uryga Walenty – do 30.04.1991 r.
 • Waligóra Piotr – od 30.04.1991 r.Bukowiec Ignacy – od 30.04.1991 r.

Rada Gminy Laskowa:

1. Bakalarz Tadeusz – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
2. Bukowiec Ignacy
3. Chochliński Czesław
4. Garbacz Ryszard
5. Garbacz Stanisław
6. Kołodziej Józef
7. Luksa Stanisław
8. Mordarski Zbigniew
9. Nowak Stanisław
10. Paszyński Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
11. Ptaszek Stanisław
12. Rosiek Marian – Przewodniczący Rady Gminy
13. Staszak Stanisław
14. Uryga Walenty
15. Waligóra Piotr
16. Załupski Adam
17. Zelek Bronisław
18. Zelek Tadeusz

Sołtys Gminy Laskowa:

Laskowa – Maria Doktor, Szczepan Matras
Jaworzna – Stanisław Gawron
Kamionka Mała – Stefan Orzeł
Strzeszyce – Zygmunt Piechura
Krosna – Józef Pajor, Jan Pajor
Żmiąca – Henryk Tokarz
Ujanowice – Zofia Cogiel
Kobyłczyna – Antoni Kiławiec
Sechna – Stanisław Uryga

                       

II Kadencja 1994 – 1998

Zarząd Gminy Laskowa:

Kazimiera Augustyn – Wójt Gminy
Pytel Michał – Z-ca Wójta

Członkowie Zarządu:

 • Jędrzejek Krzysztof
 • Król Józef
 • Ryś Teresa
 • Uryga Stanisław – do 15.02.1996 r.
 • Orzeł Józef - od 15.03.1996 r.

Rada Gminy Laskowa:

1. Bukowiec Ignacy
2. Bukowiec Zofia – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
3. Jędrzejek Krzysztof
4. Kiławiec Antoni
5. Król Józef
6. Michałowski Krzysztof
7. Oleksy Stanisław
8. Orzeł Józef
9. Pajor Stanisław
10. Przechrzta Elżbieta
11. Pytel Michał – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy do 15.02.1996 r.
12. Rokicińska Maria
13. Ryś Teresa
14. Stach Kazimierz
15. Uryga Stanisław – Przewodniczący Rady Gminy
16. Uryga Tadeusz
17. Waligóra Piotr
18. Wiktorek Stanisław

Sołtysi Gminy Laskowa:

Laskowa – Szczepan Matras
Jaworzna – Stanisław Gawron
Kamionka Mała – Stefan Kołodziej
Strzeszyce – Zygmunt Piechura
Krosna – Kazimierz Liptak
Żmiąca - Jan Pławecki
Ujanowice – Zofia Cogiel
Kobyłczyna – Antoni Kiławiec
Sechna – Czesław Zelek

           

III Kadencja 1998 – 2002

Zarząd Gminy Laskowa:

Marian Hebda – Wójt Gminy

Liptak Jan – Z-ca Wójta – do 29.09.2000 r.

Stach Jan – Z-ca Wójta – od 06.11.2000 r.

Członkowie Zarządu:

 • Bukowiec Zofia – zrezygnowała X 2000 r.
 • Stach Piotr – zrezygnował XII 2000 r.
 • Kocoń Halina
 • Rosiek Marian
 • Pajor Adam- od 6.11.2000 r.
 • Krzyżak Maria – od 30.01.2001 r.

Rada Gminy Laskowa:

1. Bukowiec Zofia
2. Guzik Adam
3. Jędrzejek Krzysztof – Przewodniczący Rady Gminy
4. Kocoń Halina
5. Kogutowicz Roman
6. Liptak Jan – do 29.09.2000 r.
7. Krzyżak Maria
8. Oleksy Stanisław
9. Pajor Adam
10. Pajor Józef
11. Pajor Stanisław
12. Paszyński Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
13. Rosiek Marian
14. Rosiek Piotr
15. Stach Jan
16. Stach Piotr
17. Uryga Stanisław
18. Waligóra Piotr
19. Zelek Czesław

Sołtysi Gminy Laskowa:

Laskowa – Stanisław Zelek
Jaworzna – Stanisław Gawron
Kamionka Mała – Zofia Bukowiec
Strzeszyce – Zygmunt Piechura
Krosna – Jolanta Grzegorzek
Żmiąca – Józef Pajor, Józef Rosiek
Ujanowice – Józef Kmiecik
Kobyłczyna – Zofia Pociecha
Sechna – Czesław Zelek

                     

IV Kadencja 2002 – 2006

Wójt Gminy – Marian Hebda

Rada Gminy:

1. Bukowiec Zofia
2. Daniel Jacek
3. Gawron Stanisław
4. Grzegorzek Jolanta
5. Jędrzejek Krzysztof – Przewodniczący Rady Gminy
6. Kogutowicz Roman
7. Kołodziej Ryszard
8. Nowak Grzegorz – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
9. Orzeł Kazimierz
10. Stankiewicz Mieczysław
11. Uryga Stanisław
12. Waligóra Piotr
13. Zelek Tadeusz
14. Przechrzta Adam – do 25.04.2003 r.
15. Stanisławczyk Czesław – do 25.04.2003 r.
16. Pajor Józef – od 20.07.2003 r.
17. Zelek Stanisław – od 20.07.2003 r.

Sołtysi Gminy Laskowa:

Laskowa – Stanisław Zelek
Jaworzna – Stanisław Gawron
Kamionka Mała – Zofia Bukowiec
Strzeszyce – Zygmunt Piechura
Krosna – Jolanta Grzegorzek
Żmiąca – Józef Rosiek
Ujanowice – Józef Kmiecik
Kobyłczyna – Zofia Pociecha
Sechna – Czesław Zelek

                 

V Kadencja 2006 – 2010

Wójt Gminy – Stanisława Niebylska

Rada Gminy:

1. Błaż Maciej
2. Bukowiec Zofia
3. Grzegorzek Grzegorz
4. Kogutowicz Roman
5. Krzyżak Józef – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy od 30.08.2007 r.
6. Krzyżak Maria
7. Michura Paweł
8. Pajor Ewa
9. Pławecki Józef
10. Sajdak Krzysztof
11. Stach Józef
12. Stach Piotr – Przewodniczący Rady Gminy
13. Stańdo Karol – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
14. Zelek Czesław
15. Zelek Stanisław

Sołtysi Gminy Laskowa:

Laskowa – Stanisław Zelek
Jaworzna – Tadeusz Olchawa
Kamionka Mała – Zofia Bukowiec
Strzeszyce – Stanisław Orzeł
Krosna – Jolanta Grzegorzek
Żmiąca – Józef Rosiek
Ujanowice – Józef Kmiecik
Kobyłczyna – Zofia Bukowiec
Sechna – Czesław Zelek

             

VI Kadencja 2010-2014

Wójt Gminy – Stanisława Niebylska

Rada Gminy Laskowa:

1. Bukowiec Wincenty
2. Czech Krzysztof
3. Grzegorzek Grzegorz Jan- Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
4. Grzegorzek Grzegorz Piotr
5. Kogutowicz Roman
6. Pajor Ewa – Przewodniczący Rady Gminy
7. Piegza Stanisław
8. Puch Tomasz
9. Rosiek Jerzy
10. Rosiek Stanisław
11. Sajdak Krzysztof
12. Szkarłat Stanisław
13. Uryga Maria
14. Zabrzeńska Elżbieta- Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
15. Zelek Stanisław

Sołtysi Gminy Laskowa:

Laskowa – Stanisław Zelek
Jaworzna – Tadeusz Olchawa
Kamionka Mała – Krzysztof Czech
Strzeszyce – Stanisław Orzeł
Krosna – Jolanta Grzegorzek
Żmiąca – Piotr Bukowiec
Ujanowice – Józef Kmiecik
Kobyłczyna – Zofia Bukowiec, Maria Liptak
Sechna – Czesław Zelek

                 

VII Kadencja 2014-2018

Wójt Gminy – Czesław Stanisławczyk

Rada Gminy Laskowa:

1. Bukowiec Zofia
2. Ficoń Ryszard
3. Frączek Janusz
4. Gocal Michał
5. Grzegorzek Grzegorz Piotr
6.Grzegorzek Maria
7. Jonik Jerzy
8. Kogutowicz Michał - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
9. Luksa Stanisław
10. Rosiek Jerzy
11. Stach Piotr - Przewodniczący Rady Gminy
12. Stanisławczyk Irena
13. Szpiech Bożena - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
14. Uryga Bogdan
15. Zelek Czesław

Sołtysi Gminy Laskowa:

Laskowa – Stanisław Zelek
Jaworzna – Tadeusz Olchawa
Kamionka Mała – Krzysztof Czech
Strzeszyce – Maria Joniec
Krosna – Jolanta Grzegorzek
Żmiąca – Piotr Bukowiec
Ujanowice – Józef Kmiecik
Kobyłczyna – Maria Liptak
Sechna – Czesław Zelek

Pliki do pobrania

ukryty