Gmina Laskowa zrealizowała zadanie pn. „Zagospodarowanie stawów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Laskowa” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierającej aktywność turystyczną obszaru LGD ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju, zadanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00305-6935-UM0610913/17 z Województwem Małopolskim z dnia 13.02.2018.


Cel operacji: wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej miejscowości Laskowa poprzez zagospodarowanie stawów rekreacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą.


Całkowita kwota zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 310 321,42 zł (w tym dofinansowanie z PROW 63,63% zgodnie z umową)