Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ Wójt Gminy Laskowa ogłasza o podjęciu przez Radę Gminy Laskowa: Uchwały Nr XXXVII/242/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa zatwierdzonego Uchwałą Nr L/268/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 384, poz. 2656 z dnia 29 lipca 2010 r.) oraz dokonanymi zmianami planu zatwierdzonymi: uchwałą Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2012 r., poz. 2696), uchwałą Nr XXXII/211/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2013 r., (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 05 lipca 2013 r., poz. 4359), uchwałą Nr XLV/308/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 listopada 2014 r., (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 25 listopada 2014 r., poz. 6760), uchwałą Nr XX/137/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2016 r., (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 01 czerwca 2016 r., poz. 3289) i uchwałą Rady Gminy Laskowa Nr XXXII/213/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., poz. 4302);


1. W miejscowości Laskowa plan sporządzony zostanie w zakresie:

1) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 193/14 oznaczonej symbolem A604 RZ(1a,4b,4e,6b,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczna-letniskowej (zał. 1 - teren A1);

2) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 88/1, oznaczonego symbolem A626 RZ (1a,1b,4b,4e,6b,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej (zał. 2 - teren A2);

3) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 85/2, oznaczonego symbolem A577 R (1a,1b,4b,4e,6b,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej (zał. 2 - teren A3);

4) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 1057, oznaczonego symbolem A726 RZ (1a,1b,4c,4e,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej (zał. 3 - teren A4);

5) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 1235 oznaczonego symbolem A727 RZ (1a,1b,4c,4e,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zał. 4 - teren A5);

6) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 122 oznaczonego symbolem A683 RZ (1a,1b,4b,4e,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zał. 5 - teren A6);

7) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 644/9 oznaczonego symbolem A570 R (1a,1b,4c,4d,,4e,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zał. 6 - teren A7);

8) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 1027/12 oznaczonego symbolem A507 RM (1a,1b,3a,4c,4e,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz letniskowej (zał. 7 - teren A8);

9) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 1038/3 oznaczonego symbolem A506 RM (1a,1b,3a,4c,4e,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz letniskowej (zał. 7 - teren A9).

10) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 873/1 oznaczonego symbolem A135 MN (1a, 1b, 3a, 4c, 4e, 6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej (zał. 8 - teren A10).


2. W miejscowości Kamionka Mała plan sporządzony zostanie w zakresie:

1) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 104/3 oznaczonego symbolami B734 RZ (1a,1b,4b,6f) oraz B236 RZ (1a,1b,4b,6b,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zał. 9 - teren B1);

2) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 618/4 oznaczonego symbolem B594 WS,LZ-ZZ (1a,1b,4b,6a,6f,8a,9b) na tereny zabudowy gospodarczo-produkcyjno-usługowej (zał. 10 - teren B2);

3) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 429/5 oznaczonego symbolem B22 RP (1a,1b,4b,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz letniskowej (zał. 11 - teren B3);

4) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 541/1 oznaczonego symbolem B168 RM (1a,1b,3a,4b,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz letniskowej (zał. 12 – teren B4);

5) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 443/2 oznaczonego symbolem B169 RM (1a,1b,3a,4b,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz letniskowej (zał. 12 - teren B5).


3. W miejscowości Jaworzna plan sporządzony zostanie w zakresie:

1) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 276/3 oznaczonego symbolami C175 RZ/RD (1a,1b,4a,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej (zał. 13 - teren C1);

2) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 124/8 oznaczonego symbolami C363 ZL (1a,1b,4c,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej (zał. 14 - teren C2);

3) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 52/3 oraz działki nr ew. 52/2 oznaczonego symbolami C107 RM (1a,1b,3a,4c,6f) oraz C146 RZ (1a,1b,3a,4c,6f,9b) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej (zał. 15 - teren C3);


4. W miejscowości Krosna plan sporządzony zostanie w zakresie: 

zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 367 oznaczonego symbolem D105 RS (1a,1b,4b,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej (zał. 16 - teren D1).


5. W miejscowości Strzeszyce plan sporządzony zostanie w zakresie:

zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 138 oznaczonego symbolem E64 RM (1a,1b,3a,4c,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej (zał. 17 - teren E1).


6. W miejscowości Żmiąca plan sporządzony zostanie w zakresie: 

1) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 600/2 oznaczonego symbolem F286 RD (1a,1b,2f,4a,6b,6f) oraz F471 ZL (1a,1b,2f,4a,6b,6c,6f) na tereny użytków zielonych - łąk i pastwisk (zał. 18 - teren F1);

2) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 221/6 oznaczonego symbolem F108 RM (1a,1b,4c,6f,9b) na tereny produkcyjno-usługowe (zał. 19 - teren F2);

3) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 221/6 oznaczonego symbolami: F108 RM (1a,1b,4c,6f,9b), F152 RZ (1a,1b,4c,6f) oraz F325 LZ (1a,1b,4c,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zał. 19 - teren F3).


7. W miejscowości Sechna plan sporządzony zostanie w zakresie:

1) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 33/1 oznaczonego symbolem G101 RS (1a,1b,4b,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zał. 20 - teren G1);

2) zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 202/2 oznaczonego symbolem G64 RP (1a,1b,4b,5c,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej (zał. 21 - teren G2).


8. W miejscowości Ujanowice plan sporządzony zostanie w zakresie:

zmiany przeznaczenia terenu działek nr ew. 173/4, 174/6, 177 oraz części działek 175/13, 176/1 oznaczonych symbolem H18 RU (1a,1b,3a,4c,4f,4g,6f) na tereny produkcyjno-usługowe (zał. 22 - teren H1).


9. W miejscowości Kobyłczyna plan sporządzony zostanie w zakresie:

zmiany przeznaczenia terenu części działki nr ew. 56/1 oznaczonego symbolem I48 RM (1a,1b,4c,4d,6f) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej (zał. 23 - teren I1).


zawiadamia się

że, zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Laskowej, 34-602 Laskowa 643 w terminie do dnia 22.12.2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.