ukryty

Ogłoszenie o przetargu


Wójt Gminy Laskowa działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 i §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2108) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laskowa, stanowiącej własność komunalną Gminy Laskowa na okres 10 lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 798/5 (obręb 5 Laskowa) o powierzchni 278 m², położonej w miejscowości Laskowa, gmina Laskowa, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej prowadzi księgę wieczystą Nr NS1L/00026066/5.


Na nieruchomości znajdują się 2 obiekty nietrwałe, które nie należą do Gminy Laskowa. Obecny dzierżawca gruntu, będący zarówno właścicielem tych obiektów zobligował się do ich usunięcia
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu w przypadku gdy nowy dzierżawca nie będzie zainteresowany ich nabyciem bądź nie dojdzie do uzgodnienia warunków nabycia przedmiotowych obiektów pomiędzy właścicielem, a wyłonionym nowym dzierżawcą.


Część nieruchomości, która jest przeznaczona do dzierżawy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Laskowa znajduje się w terenach zieleni parkowej, usługowych oraz parkingów publicznych o symbolu A16 ZP,U,KP (1a, 1b, 3a, 4c, 4e, 4g, 5c, 6f) oraz częściowo w terenach drogi powiatowej o symbolu KD (DP-Z) nr 1555K.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.


Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1m² gruntu wynosi 3,00 zł netto + 23% VAT, co przy dzierżawionej powierzchni daje kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego: 834,00 zł netto + 23% VAT.


Termin wnoszenia opłat: do 25 dnia każdego miesiąca.


Stawka czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za miniony rok od 01 stycznia danego roku.


Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 roku o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy w sali obrad nr 3.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
tj. 10,00złotych (słownie: dziesięć złotych 00/100)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Laskowej Nr 1188040000 0010 0100 0068 0004 BS Limanowa o/Laskowado dnia07 listopada 2022 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Gminy Laskowa (ostateczny termin wpływu 07.11.2022 r.)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie wspólnie dzierżawiący nieruchomość, wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone na konto wpłacającego po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako dzierżawca, która nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, traci prawo do dzierżawy nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Laskowej (pokój nr 24) w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr (18)3300232.