ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej zaprasza do składania ofert na realizację w 2022 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym.

I ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej

34-602 Laskowa 643

tel. 018 333 3025

e-mail: gops@laskowa.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Usługi.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi (zgodnie z § 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ):

- rehabilitacja ruchowa 2 dzieci w wymiarze 16 godzin miesięcznie w miejscu zamieszkania, tj. Gmina Laskowa

- zajęcia logopedyczne dla 5 dzieci w wymiarze 53 godziny miesięcznie w miejscu zamieszkania, tj. Gmina Laskowa,

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. (termin rozpoczęcia usług nie wcześniej niż po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego)

VI. Kryterium wyboru oferty :

- cena brutto jednej godziny ( 60 min) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla

osoby z zaburzeniami psychicznymi – 100%,

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

VII. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

zakres usług zgodnie z § 2 pkt 1 i 3 Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) w szczególności:

1. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017r. poz. 1938 )

–współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjno - terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,

2. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j Dz.U.2017r., poz.882)

VIII. KWALIFIKACJE OSOBY ŚWIADCZĄCEJ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: logopedy, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

  • szpitalu psychiatrycznym
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
  • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym
  • zakładzie rehabilitacji
  • innej jednostce niż wymienione w pkt a-e świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze

rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi

załącznikami tj.:

a/ życiorys (CV),

b/ dokument potwierdzający wykształcenie,

c/ inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

d/ udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 wyżej wymienionego

rozporządzenia,

e/ posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

f/ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

g/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h/ klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy

umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022r.”

X. INFORMACJE DODATKOWE:

-niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy

-otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego

-po wybraniu najkorzystniejszych ofert zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym

oferentem.

-umowa będzie podpisana z chwilą otrzymania środków finansowych na realizację w/w usług

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, mailowo na adres gops@laskowa.pl, lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej, 34-602 Laskowa 643,

2) Ofertę złożyć należy do dnia: 29 grudnia 2021r. do godz. 15.00

3) Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Monika Tokarz – Kierownik GOPS tel. 18 3333025

W przypadku wybrania oferty zgłoszonej mailowo Ośrodek Pomocy Społecznej będzie żądał dodatkowo złożonej dokumentacji w oryginale.

Pliki do pobrania