Wszystkie Gminy i Miasta w Polsce zobowiązane zostały do prowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda nieruchomość musi być skontrolowana raz na dwa lata. W związku z powyższym Wójt Gminy Laskowa zaprasza mieszkańców Gminy Laskowa posiadających zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków do zgłoszenia się w Urzędzie Gminy Laskowa, pok. 25 do dnia 30 paźdzernika 2023 r. w celu okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za usługę (rachunki, faktury).


Właściciele nieruchomości, którzy do końca października 2023 r. nie okażą wymienionych powyżej dokumentów zostaną poddani kontroli.


Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma bezwzględny obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.


Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.


Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Laskowa można pobrać poniżej.


Podstawa prawna: zgodnie z art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 1, ust. 5a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

Pliki do pobrania