Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572, dalej jako k.p.a.) w związku z art. 252 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w następstwie przeprowadzonego w dniach 29.03.2021 r. – 02.07.2021 r. postępowania kontrolnego, co do celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w zakresie wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Laskowej zgodnie z przeznaczeniem, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w przedmiocie określenia wysokości dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i pobranej w nadmiernej wysokości przypadającej do zwrotu do budżetu Gminy Laskowa.


Jednocześnie działając na podstawie art.77 §4 k.p.a. informuję, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w oparciu o ustalenia zawarte w protokole z dnia 02.07.2021 r. z kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Laskowej oraz materiały postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Limanowej wobec braku zwrotu należności, pomimo doręczonego wezwania z dnia 07.06.2024 r.


Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. i art. 73 §1 stronom tego postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym etapie niniejszego postępowania administracyjnego oraz wypowiadania się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądania akt i sporządzania z nich odpisów.


Jednocześnie wskazuje, że strona niniejszego postępowania administracyjnego może wykorzystać przysługujące prawo do czynnego udziału w postępowaniu oraz przeglądania akt sprawy w Urzędzie Gminy Laskowa, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, pod numerem 504-441-138 w związku ze zmianami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu.


Zgodnie z art. 41 k.p.a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać tutejszy Urząd o każdej zmianie swego adresu zamieszkania. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Laskowa oraz zamieszczono na stronie internetowej www.laskowa.pl.