Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 22 kwietnia 2024 r. (tj. poniedziałek) o godz. 10.30 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się

LV zwyczajna sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z realizacji "Programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za 2023 rok.
 6. Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2024 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2024 – 2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Laskowa do skomunalizowania działki ew. nr 93 obręb ew. Ujanowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji w ramach partycypacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612K Laskowa Nagórze w km 0+106 – 0+126
  w miejscowości Laskowa – wykonanie chodnika”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Laskowa na lata 2024-2027.
 12. Zakończenie VIII kadencji Rady Gminy Laskowa.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/


                                                                                                                                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                      Anna Gurgul