Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 6 marca 2024 r.(tj. środa) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się LIV zwyczajna sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Laskowa za 2023 r.,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2024 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2024 rok Nr LIII/391/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 grudnia 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2024 – 2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnejw Jaworznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 12. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2023 r.,
 13. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2023 rok oraz planów pracy tych komisji na 2024 rok:

1) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za 2023 r.,

2) przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na 2024 r.,

3) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej za 2023 r.,

4) przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2024 r.,

5) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego za 2023 r.,

6) przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego na 2024 r.,

7) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.,

8) przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.,

9) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 r.,

10) przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 r.,


    14. Wolne wnioski.

    15. Zakończenie obrad.


Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/


                                                                                                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                      Anna Gurgul