Przewodnicząca Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 22 kwietnia 2024 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się  Lzwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr LV/403/24 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2024 r.
  2. Uchwała Nr LV/404/24 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2024 – 2033.
  3. Uchwała Nr LV/405/24 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Laskowa do skomunalizowania działki ew. nr 93 obręb ew. Ujanowice.
  4. Uchwała Nr LV/406/24 w sprawie: przyjęcia do realizacji w ramach partycypacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612K Laskowa Nagórze w km 0+106 – 0+126
    w miejscowości Laskowa – wykonanie chodnika”.
  5. Uchwała Nr LV/407/24 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Laskowa na lata 2024-2027.
  6. Uchwała Nr LV/408/24 w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Laskowej.

Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/


                                                                                                                                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                  Anna Gurgul