Przewodnicząca Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej odbyła się II sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


 1. Uchwała Nr II/8/24 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Laskowa wotum zaufania za 2023 rok.
 2. Uchwała Nr II/9/24 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2023 r.
 3. Uchwała Nr II/10/24 w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2023 rok.
 4. Uchwała Nr II/11/24 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Laskowa.
 5. Uchwała Nr II/12/24 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2024 r.
 6. Uchwała Nr II/13/24 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2024 – 2033.
 7. Uchwała Nr II/14/24 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/340/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.
 8. Uchwała Nr II/15/24 w sprawie: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa – Etap I.
 9. Uchwała Nr II/16/24 w sprawie:udzielenia dotacji jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.
 10. Uchwała Nr II/17/24 w sprawie:przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 11. Uchwała Nr II/18/24 w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej za 2023 rok.
 12. Uchwała Nr II/19/24 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 13. Uchwała Nr II/20/24 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 14. Uchwała Nr II/21/24 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.
 15. Uchwała Nr II/22/24 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/310/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 16. Uchwała Nr II/23/24 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/67/19 z dnia 22 maja 2019 r.
  w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującego z grupą obejmująca dzieci 6- letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Laskowa.
 17. Uchwała Nr II/24/24 w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej.
 18. Uchwała Nr II/25/24 w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworznej.
 19. Uchwała Nr II/26/24 w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/                                                                                                                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                              Bożena Chełmecka