ukryty

OGŁOSZENIE!

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowainformuje, że w dniu 28kwietnia 2023 r. (tj. piątek) o godz. 9.00w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XLVII zwyczajnasesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XLIV, XLV, XLVI sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z realizacji "Programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za 2022 rok.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Laskowa za 2022 r.
 7. Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na 2023 r.
 8. Podjęcie apelu w sprawie: obrony dobrego imienia Św. Jana Pawła II.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2023 rok Nr XLIII/313/22 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 grudnia 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023 – 2033.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiącej działki ew. nr 214/1 o pow. 0,02 ha oraz nr 214/2 o pow. 0,04 ha położonej w Żmiącej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ujanowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących części działki ew. nr 812/29, obr. Laskowa oraz części działki ew. nr 132, obr. Ujanowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu budowy wieży widokowej na Górze Kamionna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Laskowa do zawarcia porozumienia w sprawie utworzenia „Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/201/21 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Laskowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Laskowa ze zmianami.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/