Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. (tj. o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się X LIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2023 rok Nr XLIII/313/22 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 grudnia 2022 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023 2033.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Laskowa.

6. Pod jęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/73/03 Rady Gminy Laskowa z dnia 6 października 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej i nadania mu statutu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVI/329/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN SIM Tarnów spółka z ograniczoną odpowied zialnością.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVI/330/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzone j Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

10. Zakończenie obrad.

Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/