ukryty

O G Ł O S Z E N I E !


Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 r. (tj. wtorek) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023 – 2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Laskowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Laskowa dotyczącej dostępu do danych przestrzennych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 11. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2022 rok.
 12. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2022 rok oraz planów pracy tych komisji na 2023 rok:
  1. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za 2022 r.,
  2. przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na 2023 r.,
  3. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej za 2022 r.,
  4. przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2023 r.,
  5. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego za 2022 r.,
  6. przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego na 2023 r.,
  7. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.,
  8. przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.,
  9. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 r.,
  10. przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 r.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.