ukryty

INFORMACJA!


Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 28kwietnia2023 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XLVIIzwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr XLVII/331/23 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2023 rok Nr XLIII/313/22 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 grudnia 2022 r.
 2. Uchwała Nr XLVII/332/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023-2033.
 3. Uchwała Nr XLVII/333/23 w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiącej działki ew. nr 214/1 o pow. 0,02 ha oraz nr 214/2 o pow. 0,04 ha położonej
  w Żmiącej.
 4. Uchwała Nr XLVII/334/23 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ujanowice.
 5. Uchwała Nr XLVII/335/23 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących części działki ew. nr 812/29, obr. Laskowa oraz części działki ew. nr 132, obr. Ujanowice.
 6. Uchwała Nr XLVII/336/23 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu budowy wieży widokowej na Górze Kamionna.
 7. Uchwała Nr XLVII/337/23 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Laskowa do zawarcia porozumienia w sprawie utworzenia „Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”.
 8. Uchwała Nr XLVII/338/23 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/201/21 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej
  z budżetu Gminy Laskowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Laskowa ze zmianami.
 9. Uchwała Nr XLVII/339/23 w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa.
 10. Uchwała Nr XLVII/340/23 w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.

Ponadto Rada Gminy Laskowa podjęła Apel w sprawie: obrony dobrego imienia Św. Jana Pawła II.


Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/