I N F O R M A C J A !


Przewodnicząca Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 2marca2023 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XLVnadzwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XLV/325/23 w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/147/08 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 sierpnia 2008 r w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.,
  2. Uchwała Nr XLV/326/23 w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa
    w 2023 r.