Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 24 listopada 2023 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się LII zwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr LII/381/23 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r.
  2. Uchwała Nr LII/382/23 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  3. Uchwała Nr LII/383/23 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  4. Uchwała Nr LII/384/23 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2024 rok.
  5. Uchwała Nr LII/385/23 w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/376/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 423/3 o pow. 1,69 ha, położonej w Laskowej.
  6. Uchwała Nr LII/386/23 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jak również zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
  7. Uchwała Nr LII/387/23 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  8. Uchwała Nr LII/388/23 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Laskowa.
  9. Uchwała Nr LII/389/23 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/340/23 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa”.
  10. Uchwała Nr LII/390/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023-2033.

Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/


                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                       Anna Gurgul