Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 30 października 2023 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się LI zwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


 1. Uchwała Nr LI/369/23 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2023 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2023 rok Nr XLIII/313/22 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 grudnia 2022 r.
 2. Uchwała Nr LI/370/23 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023-2033.
 3. Uchwała Nr LI/371/23 w sprawie: udzielenia Powiatowi Limanowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach zadania: pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr                  1451 K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w km od 7+482 do km 8+070 w miejscowości Ujanowice, Powiat Limanowski”.
 4. Uchwała Nr LI/372/23 w sprawie: udzielenia Powiatowi Limanowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach zadania: pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 K Laskowa – Nagórze wraz z przejściami dla pieszych w km 0+074,50 oraz w km 2+099 w miejscowości Laskowa, Powiat Limanowski”.
 5. Uchwała Nr LI/373/23 w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 6. Uchwała Nr LI/374/23 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 7. Uchwała Nr LI/375/23 w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Laskowaz organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 8. Uchwała Nr LI/376/23 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 423/3 o pow. 1,69 ha, położonej w Laskowej.
 9. Uchwała Nr LI/377/23 w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiących działkę ewidencyjną nr 6/7 o pow. 0,0100 ha położonej w Sechnej oraz działkę ewidencyjną        nr 176/2 o pow. 0,0502 ha położonej w Krosnej.
 10. Uchwała Nr LI/378/23 w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 28/2 o pow. 0,1503 ha położonej w Kobyłczynie.
 11. Uchwała Nr LI/379/23 w sprawie: zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 12. Uchwała Nr LI/380/23 w sprawie: zobowiązania Wójta Gminy Laskowa do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Transmisję na żywo oraz retransmisję każdej sesji (po przygotowaniu napisów) mogą Państwo oglądać na stronie https://laskowa.sesja.pl/


                                                                                                                                                                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                        Anna Gurgul