W dniu 1 sierpnia 2022 r. pomiędzy firmą Madkom S.A., a Gminą Laskowa została podpisana umowa o numerze 272/12/2022 dotycząca realizacji zadania pn. Dostawa sprzętu IT oraz oprogramowania w ramach realizacji programu grantowego „Cyfrowa Gmina”.


Dzięki infrastrukturze informatycznej dostarczonej w ramach zadania, realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu oraz jakość wykonywanych usług publicznych świadczonych drogą teleinformatyczną.


Zadanie w całości finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.


Wysokość otrzymanego grantu: 245 800,00 PLN.

Wartość realizowanego projektu: 244 770,00 PLN