O G Ł O S Z E N I E !


Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXXVIIIsesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołuzXXXVII sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Laskowa za 2021 rok:
  1. debata nad raportem o stanie Gminy Laskowa za 2021 rok,
  2. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Laskowa wotum zaufania za 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie (nieudzielenie) absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok:
  1. opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
  2. stanowisko i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
  3. opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  4. opinie komisji o sprawozdaniu,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2021 r.,
  7. podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Ujanowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie:zmiany Uchwały Nr VIII/67/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Laskowa.
 12. Podjęcie apelu w sprawie: zmiany terminu wprowadzenia zakazu użytkowania pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Laskowa.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.