ukryty

O G Ł O S Z E N I E !


Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 24lutego 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXXVsesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIVsesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Laskowa za 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2029.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia gminie Żegocina pomocy finansowej w formie dotacji celowej na modernizację drogi gminnej „Błaskówka” w miejscowości Rozdziele.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Laskowa uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie:przekazania petycji organowi właściwemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 129/2 o pow. 0,0051 ha położonej w Strzeszycach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Laskowa miejsc prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi i spożywczymi oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Laskowa do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane w 2022 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sechnej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu „Stawy rekreacyjne w Laskowej”.
 20. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2021 rok.
 21. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2021 rok oraz planów pracy tych komisji na 2022 rok:
  1. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za 2021 r.,
  2. przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na 2022 r.,
  3. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej za 2021 r.,
  4. przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2022 r.,
  5. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego za 2021 r.,
  6. przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego na 2022 r.,
  7. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.,
  8. przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
  9. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 r.,
  10. przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 r.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.