Laskowa, dnia 29.08.2022 r.


O G Ł O S Z E N I E !


Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 5 września 2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXXIXsesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołuzXXXVIIIsesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie:udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Laskowa na rok szkolny 2022/2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie:przystąpienia Gminy Laskowa do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.