Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 16 grudnia 2022 r. (tj. piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Wystąpienia zaproszonych gości.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4. Uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok:

1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

2) przedstawienie zbiorczego zestawienia wniosków Komisji Budżetowej przez jej przewodniczącego lub zastępcę,

3) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji Rady oraz autopoprawek do projektu budżetu,

4) dyskusja i ewentualne wnoszenie poprawek,

5) głosowanie nad każdą zgłoszoną poprawką odrębnie,

6) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

7) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023 - 2033:

1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały,

2) przedstawienie autopoprawek do projektu WPF,

3) przedstawienie opinii komisji,

4) podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2023 - 2033.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2033.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jak również zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2023 rok.

10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2023 r.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.