ukryty

O G Ł O S Z E N I E !


Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 30listopada 2022 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XLIIsesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołówzXL i XLIsesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Laskowa w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:zmiany Uchwały Nr V/43/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Laskowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Laskowa na lata 2022 – 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania imienia Budynkowi Wielofunkcyjnemu – Świetlicy w Krosnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Laskowa.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.