Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 29 września 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XLsesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołuzXXXIXsesji Rady Gminy.
  3. Wystąpienia zaproszonych gości.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  5. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Laskowa za I półrocze 2022 r.,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laskowa, w tym o realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej za I półrocze 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2033.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie:zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.