I N F O R M A C J A !Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 14 listopada2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XLInadzwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XLI/301/22 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.,
  2. Uchwała Nr XLI/302/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2033,
  3. Uchwała Nr XLI/303/22 w sprawie:zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Gminy Laskowa.