I N F O R M A C J A !


Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 28 czerwca2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXXVIIIsesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XXXVIII/283/22 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Laskowa wotum zaufania za 2021 rok,
  2. Uchwała Nr XXXVIII/284/22 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2021 r.,
  3. Uchwała Nr XXXVIII/285/22 w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2021 rok,
  4. Uchwała Nr XXXVIII/286/22 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.,
  5. Uchwała Nr XXXVIII/287/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2033,
  6. Uchwała Nr XXXVIII/288/22 w sprawie:nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Ujanowicach,
  7. Uchwała Nr XXXVIII/289/22 w sprawie: przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej,
  8. Uchwała Nr XXXVIII/290/22 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/67/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Laskowa.


Ponadto Rada Gminy podjęła Apel w sprawie: zmiany terminu wprowadzenia zakazu użytkowania pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Laskowa.