ukryty

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 24lutego2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXXVsesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr XXXV/254/22 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2022 rok Nr XXXIV/248/21Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2021 r.,
 2. Uchwała Nr XXXV/255/22 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2029,
 3. Uchwała Nr XXXV/256/22 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz,
 4. Uchwała Nr XXXV/257/22 w sprawie: udzielenia dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 5. Uchwała Nr XXXV/258/22 w sprawie: udzielenia gminie Żegocina pomocy finansowej w formie dotacji celowej na modernizację drogi gminnej „Błaskówka” w miejscowości Rozdziele,
 6. Uchwała Nr XXXV/259/22 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Laskowa uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
 7. Uchwała Nr XXXV/260/22 w sprawie:przekazania petycji organowi właściwemu,
 8. Uchwała Nr XXXV/261/22 w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 129/2 o pow. 0,0051 ha położonej w Strzeszycach,
 9. Uchwała Nr XXXV/262/22 w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Laskowa miejsc prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi i spożywczymi oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu,
 10. Uchwała Nr XXXV/263/22 w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2022 roku,
 11. Uchwała Nr XXXV/264/22 w sprawie: przystąpienia Gminy Laskowa do realizacji programuosłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,
 12. Uchwała Nr XXXV/265/22 w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane w 2022 r.,
 13. Uchwała Nr XXXV/266/22 w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sechnej,
 14. Uchwała Nr XXXV/267/22 w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu „Stawy rekreacyjne w Laskowej”,
 15. Uchwała Nr XXXV/268/22 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/255/22 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2029.