ukryty

I N F O R M A C J A !


Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 5 września2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXXIXsesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XXXIX/291/22 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2022 r.,
  2. Uchwała Nr XXXIX/292/22 w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2022 – 2033,
  3. Uchwała Nr XXXIX/293/22 w sprawie:udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej,
  4. Uchwała Nr XXXIX/294/22 w sprawie:określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Laskowa na rok szkolny 2022/2023,
  5. Uchwała Nr XXXIX/295/22 w sprawie:ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  6. Uchwała Nr XXXIX/296/22 w sprawie:rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy,
  7. Uchwała Nr XXXIX/297/22 w sprawie:przystąpienia Gminy Laskowa do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.