I N F O R M A C J A !


Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 30 marca2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXVII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr XXVII/188/21 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 roku,
  2. Uchwała Nr XXVII/189/21 w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029,
  3. Uchwała Nr XXVII/190/21 w sprawie:przyznania dotacji celowej Gminie Dobra,
  4. Uchwała Nr XXVII/191/21 w sprawie: udzielenia dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  5. Uchwała Nr XXVII/192/21 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Laskowa na lata 2021 – 2025,
  6. Uchwała Nr XXVII/193/21 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  7. Uchwała Nr XXVII/194/21 w sprawie: zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
  8. Uchwała Nr XXVII/195/21 w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Laskowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.