ukryty

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 26lutego2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXVI sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr XXVI/179/21 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 roku,
  2. Uchwała Nr XXVI/180/21 w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029,
  3. Uchwała Nr XXVI/181/21 w sprawie:udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz,
  4. Uchwała Nr XXVI/182/21 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2021 rok,
  5. Uchwała Nr XXVI/183/21 w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2021 roku,
  6. Uchwała Nr XXVI/184/21 w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane w 2021 r.,
  7. Uchwała Nr XXVI/185/21 w sprawie: zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonychdo spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Laskowa i zwrotu części tej opłaty,
  8. Uchwała Nr XXVI/186/21 w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, którychpłynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  9. Uchwała Nr XXVI/187/21 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/177/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.