SPZOZ w Laskowej zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujące swym zakresem badania diagnostyczne związaną z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 pozycja 1285 z późn. zm.)

Oferty można składać w terminie do dnia 5 listopada 2021 r. do godz. 11.00 w:


  • pokoju nr 1 - Administracja SPZOZ w Laskowej, 34-602 Laskowa 428
  • e-mailem na adres spzozlaskowa@vp.pl
  • pocztą tradycyjną (decyduje data i godzina wpływu) na adres SPZOZ w Laskowej, 34-602 Laskowa 428

według zestawienia opisanego w Zarządzeniu Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej nr 17/2021 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie możliwości składania ofert na udzielanie świadczeń w zakresie badań diagnostycznych do pobrania w sekcji "Załączniki" poniżej.

Pliki do pobrania