Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na "Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej" w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29 października 2021 r. do godziny 11.00 w:


  • pokoju nr 1 - Administracja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej, 34-602 Laskowa 428
  • pocztą tradycyjną (decyduje data i godzina wpływu) na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej, 34-602 Laskowa 428

Warunki składania ofert wraz ze stosownymi załącznikami do pobrania w sekcji "Załączniki" poniżej.