ukryty

Laskowa, dnia 06.09.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E !Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 13 września 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXXIsesja Rady Gminy.Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  4. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Laskowa za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2021.305), informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej za I półrocze 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr L/314/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Laskowa na lata 2021 – 2030.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.