ukryty

Laskowa, dnia 14.06.2021 r.


O G Ł O S Z E N I E!


Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 21 czerwca 2021 r.(tj. poniedziałęk) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
 • Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 • Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2020 r. sporządzoną w oparciuo analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 • Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Laskowaz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
 • Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom za 2020 rok.
 • Przedstawienie raportu o stanie Gminy Laskowa za 2020 rok:
  • debata nad raportem o stanie Gminy Laskowa za 2020 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Laskowa wotum zaufania za 2020 rok.
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie (nieudzielenie) absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
  • opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2020 rok orazinformacji o stanie mienia komunalnego,
  • stanowisko i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
  • opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
  • opinie komisji o sprawozdaniu,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniaz wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2020 r.,
  • podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Laskowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2020 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Laskowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Laskowa.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie-utylizację środka trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Laskowa.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Laskowa na rok szkolny 2021/2022.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Laskowa na lata 2021 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/108/19 Rady Gminy Laskowaz dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy Laskowaz dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Laskowa do Stowarzyszenia Gmin Szlaku Kulturowego „Knossos Północy”.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Gurgul