Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. (tj. wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIsesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r. i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji celowej Gminie Dobra.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Laskowa na lata 2021 – 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Laskowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Gurgul