ukryty

O G Ł O S Z E N I E !Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 26lutego 2021 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVsesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Laskowa za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane w 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Laskowa i zwrotu części tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/177/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 14. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2020 rok.
 15. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2020 rok oraz planów pracy tych komisji na 2021 rok:
  1. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za 2020 r.,
  2. przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na 2021 r.,
  3. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej za 2020 r.,
  4. przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2021 r.,
  5. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego za 2020 r.,
  6. przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego na 2021 r.,
  7. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.,
  8. przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.,
  9. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 r.,
  10. przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.