ukryty

Laskowa, dnia 01.07.2021 r.


O G Ł O S Z E N I E !


Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 5 lipca 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXIXsesja Rady Gminy.Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/201/21 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Laskowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Laskowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Laskowa na lata 2021 – 2025.
  6. Zakończenie obrad.