ukryty

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 29listopada2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXXIIIsesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


 1. Uchwała Nr XXXIII/231/21 w sprawie:zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r.,
 2. Uchwała Nr XXXIII/232/21 w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029,
 3. Uchwała Nr XXXIII/233/21 w sprawie:ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Laskowa,
 4. Uchwała Nr XXXIII/234/21 w sprawie:ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Laskowa,
 5. Uchwała Nr XXXIII/235/21 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Laskowa i zasad ich wypłacania,
 6. Uchwała Nr XXXIII/236/21 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/283/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Laskowa oraz jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną a także wskazania organu do tego uprawnionego,
 7. Uchwała Nr XXXIII/237/21 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2022 rok,
 8. Uchwała Nr XXXIII/238/21 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumieniamiędzygminnego w celu budowy wieży widokowej na górze Kamionna,
 9. Uchwała Nr XXXIII/239/21 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Laskowa,
 10. Uchwała Nr XXXIII/240/21 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości,
 11. Uchwała Nr XXXIII/241/21 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomościstanowiącej własność Gminy Laskowa położonej w miejscowości Ujanowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. Nr 165/3,
 12. Uchwała Nr XXXIII/242/21 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jak również zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady,
 13. Uchwała Nr XXXIII/243/21 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 14. Uchwała Nr XXXIII/244/21 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/108/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zmienionej Uchwałą Nr XXII/194/21 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/209/21 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2021 r.,
 15. Uchwała Nr XXXIII/245/21 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 16. Uchwała Nr XXXIII/246/21 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/103/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa,
 17. Uchwała Nr XXXIII/247/21 w sprawie: zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa”.