I N F O R M A C J A !Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 13 września2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXXIsesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr XXXI/222/21 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 rok,
  2. Uchwała Nr XXXI/223/21 w sprawie:zmiany Uchwały Nr L/314/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków",
  3. Uchwała Nr XXXI/224/21 w sprawie:ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  4. Uchwała Nr XXXI/225/21w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Laskowa na lata 2021 – 2030.