ukryty

I N F O R M A C J A !

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu21 czerwca 2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy,na której zostały podjęte następujące uchwały:

 • Uchwała Nr XXVIII/196/21 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Laskowa wotum zaufania za 2020 rok,
 • Uchwała Nr XXVIII/197/21 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniaz wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2020 r.,
 • Uchwała Nr XXVIII/198/21w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Laskowaz tytułu wykonania budżetu Gminy Laskowa za 2020 rok,
 • Uchwała Nr XXVIII/199/21 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2021 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2021 rok Nr XXV/167/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 roku,
 • Uchwała Nr XXVIII/200/21 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2021 – 2029,
 • Uchwała Nr XXVIII/201/21 w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowejz budżetu Gminy Laskowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Laskowa,
 • Uchwała Nr XXVIII/202/21 w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej,
 • Uchwała Nr XXVIII/203/21 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej,
 • Uchwała Nr XXVIII/204/21 w sprawie: przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej,
 • Uchwała Nr XXVIII/205/21 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie-utylizację środka trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej,
 • Uchwała Nr XXVIII/206/21 w sprawie: zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Laskowa,
 • Uchwała Nr XXVIII/207/21 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwaw Gminie Laskowa na rok szkolny 2021/2022,
 • Uchwała Nr XXVIII/208/21 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Laskowa na lata 2021 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybui harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
 • Uchwała Nr XXVIII/209/21 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/108/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 • Uchwała Nr XXVIII/210/21 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/146/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów,
 • Uchwała Nr XXVIII/211/21 w sprawie: przystąpienia Gminy Laskowa do Stowarzyszenia Gmin Szlaku Kulturowego „Knossos Północy”,
 • Uchwała Nr XXVIII/212/21 w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystaniaz ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żmiącej.