ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r.(tj. poniedziałek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
 • Wystąpienia zaproszonych gości.
 • Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2020 – 2029.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Laskowaz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej „Krosna – Żmiąca” w miejscowości Żmiąca.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały NR XV/123/20 Rady Gminy Laskowaz dnia 30 stycznia 2020 r. W sprawie: przystąpienia do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim – Lider Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” i zasad partycypacji Gminy w projekcie.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie obrad.