ukryty

Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 06 maja 2020 r. (tj. środa) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XVII sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 r.
 5. Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok i przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
 7. Informacja na temat sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.