ukryty

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 30listopada2020 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XXIV sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:  1. Uchwała Nr XXIV/160/20 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 rok,
  2. Uchwała Nr XXIV/161/20 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2020 – 2029.
  3. Uchwała Nr XXIV/162/20 w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  4. Uchwała Nr XXIV/163/20 w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
  5. Uchwała Nr XXIV/164/20 w sprawie: lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej „Krosna – Żmiąca” w miejscowości Żmiąca.
  6. Uchwała Nr XXIV/165/20 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XV/123/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: przystąpienia do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim – Lider Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” i zasad partycypacji Gminy w projekcie.
  7. Uchwała Nr XXIV/166/20 w sprawie: zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach.