I N F O R M A C J A !Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 6 maja 2020 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XVII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:  1. Uchwała Nr XVII//130/20 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 r.,
  2. Uchwała Nr XVII//131/20 w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej,
  3. Uchwała Nr XVII//132/20 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz,
  4. Uchwała Nr XVII//133/20 w sprawie: udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  5. Uchwała Nr XVII//134/20 w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
  6. Uchwała Nr XVII//135/20 w sprawie:określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19,
  7. Uchwała Nr XVII//136/20 w sprawie: niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.


ukryty